::    II

.:: II     II
II

3 2007
1


31
0
0
0
423

400
0
88
0
1000+340

+
Amulet of the Dragon Lord of First Degree

2


42
0
235
0
86

385
0
0
0
980

+
Amulet of the Dragon Lord of Second Degree

105
91
47
38
263218

303
47
18
3
960

+
Amulet of the Dragon Lord of Third Degree

108
0
3
621
761

303
1
1
0
940

+

5


167
95
90
45
578180

264
52
63
7
920

+

.
© 1999-2019 HEROESPORTAL TEAM